Biznes

Prawo nieuczciwej konkurencji

Dziedziny, jakich dotyka prawo nieuczciwej konkurencji to między innymi produkcja rolna, przemysłowa, budownictwo, usługi i handel, czyli dziedziny działalności gospodarczej. Prawo nieuczciwej konkurencji podnoszone jest w interesie zarówno klientów, którzy mogą zostać celowo oszukani, jak i przedsiębiorców, których interes może zostać naruszony. 

prawo nieuczciwej konkurencji

Co jest czynem nieuczciwej konkurencji?

Prawo nieuczciwej konkurencji definiuje czyn nieuczciwej konkurencji jako sprzeczne z prawem i dobrymi obyczajami działanie, zagrażające interesowi innego przedsiębiorcy bądź klienta. Przykładem działania, którego zakazuje prawo nieuczciwej konkurencji, jest pomawianie lub nieuczciwe zachwalanie. Chodzi tu o rozpowszechnianie informacji, niemających pokrycia w rzeczywistości na temat swojego, lub konkurencyjnego przedsiębiorstwa, a które to mają na celu wyrządzenie szkody, lub przysporzenie korzyści. Przykładem są informacje dotyczące osób, które kierują przedsiębiorstwem, cen, sytuacji prawnej lub gospodarczej.

 

Utrudnianie dostępu do rynku

Innym przykładem złamania prawo nieuczciwej konkurencji jest utrudnianie dostępu do rynku poprzez działania, takie jak sprzedawanie towarów lub oferowanych usług, w cenie, która jest niższa, niż koszty ich wytworzenia, w celu wyeliminowania konkurencji z rynku. Innym przykładem utrudniania dostępu do rynku jest nakłanianie fabryk do odmowy sprzedania konkurencyjnym przedsiębiorcom towarów, nieuzasadnione, zróżnicowane traktowanie klientów, czy pobieranie różnych od handlowej marży opłat za przyjęcie towaru. 

Aby dowiedzieć się więcej, kliknij ten link: https://rgw.com.pl/